Innspill fra AbV til Togkonkurransen.

Arendalsbanens Venner har merket seg følgende budskap fra Samferdselsdepartementet:

Jernbanereformen handler om å gjøre jernbanen enda mer attraktiv slik at enda flere ønsker å reise med den. Målet er å skape en bedre jernbane for fremtiden. Jernbanen er en viktig del av samfunnsutviklingen.

Jernbanereformen inneholder en rekke grep for å gjøre jernbanesektoren enda mer kundeorientert og effektiv. Reformen innebærer blant annet mer langsiktighet, bedre organisering og tilrettelegging for konkurranse.

Med disse flotte målene som bakteppe, ber vi Samferdselsdepartementet lytte til Arendalsbanens Venner. Vi er en forening som i mer enn 25 år har arbeidet for at Arendalsbanen skal tas mer i bruk som transportåre. Vi har hele tiden etterlyst et moderne og fremtidsrettet reisetilbud med direktetog Arendal - Oslo. Direktetogtilbud hadde vi i noen grad frem til år 2000, da med sovevogn. Fem dager fikk vi nyte godt av et direkte Signaturtog som skulle erstatte nattogtilbudet. Men som kjent havarerte et tilsvarende togsett på Nelaug stasjon med akselbrudd, og dermed mistet Arendal sitt nyetablerte direktetog til hovedstaden. Tilbudet kom dessverre ikke i gang igjen, slik planene den gangen var.

Alt lå dermed til rette for å utvide ekspressbusstilbudet langs E-18. Toget var akterutseilt. Den økte reisevirksomheten i samfunnet førte til at den store trafikkøkningen skjedde på buss i stedet for på jernbanen.

Nå er tiden overmoden for å etablere et attraktivt togtilbud mellom Arendal og hovedstadsområdet, et tilbud som befolkningen ønsker å benytte. Banen mellom Arendal og Nelaug må sees på som langt mer enn en matebane for Sørlandsbanen, slik departementet nå lanserer den i innledende anbudsinvitasjon. Det hittil nødvendige togbytte på Nelaug stasjon, etter 37 minutters reise fra Arendal, gjør at svært mange mulige passasjerer heller velger buss enn tog. Et togbytte for passasjerer med stor bagasje, ev. barnevogn, kompliserer selvsagt reisen.

Vi ber Samferdselsdepartementet se på togreisen Arendal - Oslo som en helhetsreise. Vi ønsker at fremtidens tog på Sørlandsbanen også alltid skal inkludere en egen Arendalsdel som kobles inn og ut på Nelaug stasjon, og som frakter passasjerene direkte mellom Arendal og Oslo. Slike løsninger er velkjente nedover i Europa. Vi trenger ikke å gå lenger enn til Danmark for å se slike gode reisetilbud som tilbys befolkningen fra utgangspunktet og helt fram til bestemmelsesstedet.

Arendalsdelen av togene på Sørlandsbanen vil kunne utgjøre setekapasiteten på hele delstrekningen mellom Arendal og Oslo. Da vil plassene i resten av toget kunne selges i sin helhet til Kristiansand/Stavangerreisende. Dette vil gi økt totalkapasitet på Sørlandsbanen, nå som målsetningen blir å fylle opp togene mer enn i dag. Eget lokaltogsmateriell på Arendalsbanen vil bli unødvendig.

Med den betydelige investeringen i infrastrukturen som ble gjennomført i 1995 og 2015, fremstår Arendalsbanen nå som en moderne jernbanestrekning. Banen er klar til å bli en viktigere transportåre for persontrafikken mellom Arendal og hovedstadsområdet. Ønsket i befolkningen om å bruke toget, er til stede. Det viser trafikkøkningen som kom da antall avganger økte i 2015. Med nytt direktetogtilbud kan Arendalsbanen virkelig bidra i det kommende grønne skifte innen transport.

Med vennlig hilsen
styret i Arendalsbanens Venner, 03.05.2016