Årsmelding 2018

ARENDALSBANENS VENNER ÅRSMELDING 2018

Årsmeldingen gjelder for perioden fra 1. januar til 31. desember 2018.

Årsmøtet.

Møtet ble avholdt på Rise stasjon 8. mars 2018. Det var 16 fremmøtte.

Årsmelding og revidert regnskap for 2017 ble godkjent, og budsjett for 2018 ble vedtatt. Resolusjonen «Nye muligheter for togtilbud Arendal - Oslo» ble vedtatt. Justering av vedtekter ble også vedtatt.

Valgene gav følgende resultat:

Leder: Kjell Espeland Halvorsen, gjenvalg for 1 år

Styremedlem: Knut Brørvik, valgt for 2 år

Styremedlem: Hadriaan Van Nes, valgt for 2 år

Styremedlem: Rune Vindholmen, ikke på valg

Styremedlem: Karl Uhlen Haugland, ikke på valg

Varamedlem: Arne Martin Gimse, gjenvalg for 1 år

Varamedlem: Steinar Andersen, gjenvalg for 1 år

Varamedlem: Kjell Arne Kristiansen, ny, valgt for 1 år

Revisor: Ann Brit Sangvik, ny, valgt for 1 år

Revisor: Hildur Gauperaa, ny, valgt for 1 år

Valgkomite: Dag Aanonsen og Arne Johan Ribe, gjenvalg for 1år

Styrets arbeid

Vi har i perioden avholdt 10 styremøter. På første styremøte ble Rune Vindholmen valgt til nestleder og Karl Uhlen Haugland til kasserer.

Den viktigste saken vi har arbeidet med dette året er å gjøre kjent årsmøteresolusjonen. Denne resolusjonen forteller i klare punkter de viktigste styrkingstiltakene vi mener må på plass for å oppnå betydelig trafikkvekst på Arendalsbanen.

Leder og styremedlem var i februar til stede i møte i Arendal kommunes komité for kultur, miljø og næring. Temaet vårt var togets muligheter for Arendalsregionen og vår forenings formål og historie.

Brev

Styret har sendt brev til det nye selskapet Norske Tog AS. Der anbefaler vi sterkt at nytt togmateriell som etter hvert skal anskaffes til Sørlandsbanen også egner seg som direktetog Oslo - Arendal.

Høringsuttalelse er sendt til den regionale areal- og transportplanen for Arendalsregionen. Her har vi poengtert viktigheten av å utvikle Arendal stasjon som et attraktivt trafikknutepunkt. Smidig overgang mellom tog og lokale busser må til for å skape helhetsreisen.

Henvendelse ble gjort til Go Ahead Norge da det ble klart at dette selskapet hadde vunnet anbudet om Trafikkpakke 1 Sør. Vår forenings historikk og formålsparagrafer ble presentert, og våre anbefalinger om videreutvikling av togtilbudet ble tydelig konkretisert. Selskapet ble også invitert til en samling på Rise stasjon og har takket ja til dette.

Vi har også henvendt oss til Arendal kommune med henstilling om at kommunen uttrykker store forventninger til det nye trafikkselskapet som skal drifte Sørlandsbanen og Arendalsbanen de kommende ti årene.

Arrangementer

Våren 2018Åpent venterom hver torsdag fra januar til juni. Annenhver torsdag har samlingene vært holdt på dagtid fra kl. 10 - 14.30 med felles lunch kl. 12. Her har lokal jernbanehistorie vært tema.Stasjonsbygningen
Det elektriske anlegget i hele bygningen er kontrollert. Fagmann anbefaler å renovere anlegget. Tilbud på arbeidet ble hentet inn, og utbedringene vil finne sted i første halvår i 2019.

Vi har hatt leietaker i leiligheten i stasjonsbygningens andre etasje hele året.

Det har vært befaring sammen med Bane NOR for planlagt utbedring av parkeringsplassene ved stasjonen. Målet er at parkeringsområdet blir oppgradert i løpet av 2019.

Stasjonsparken
Plenene har blitt klippet og holdt i orden som tidligere år. Kjell Arne Kristiansen har tatt det fulle ansvaret her.

BM 86.24 og BFS 86.99:
Nødvendig vedlikehold og årskontroll er utført på vognene. På NJMs anmodning ble det levert oversikt over vedlikeholdshistorikk for den tid vi har vært materielleier.

Nytt oppstillingsspor ved lokstallen på Nelaug
Bane NOR har anlagt nytt oppstillingsspor mellom svingskiva og Simonstadlinja.
Her får vi nå mulighet til å bygge en femti meter lang hall for innendørslagring av togsettet.
Vi takker Bane NOR for godt samarbeid og god tilrettelegging på Nelaug etter at museumstoget måtte flyttes fra Rise stasjon.

BM 86-forum
Dette er et samarbeidsforum for Valdresbanen, NJK-Krøderbanen, Flekkefjordbanens Venner og Arendalsbanens Venner. Det har vært arrangert et møte i år. Samlingen var denne gangen i togsettet på Nelaug. Kjell Arne Kristiansen og Asbjørn Dahl var våre representanter.
Foreningen NJK-Gamle Vossebanen er nå også invitert som medlem i forumet.
Samarbeid om felles bruk av togmateriell og vedlikehold av vognene er svært sentrale temaer i BM 86-forumet.

Internettside
Arne Martin Gimse har hatt ansvaret for å legge ut informasjon og nye bilder på foreningens nettside. Samlingene på Rise og togarrangementene til Vanntårnscenen er blitt gjort godt kjent. I tillegg har vi lagt ut flere av innspillene foreningen har kommet med angående nødvendig satsing på Arendalsbanen.

Medlemsbladet
PÅ BANEN kom ut i begynnelsen av desember. I bladet fikk vi denne gangen blant annet et tilbakeblikk til det året da aktive medlemmer reiste til Drammen og kjøpte vognene som i dag utgjør vårt rullende togmateriell. Vi ble også tatt med på en flott jernbaneferie i Sveits.

Jernbanekalender
Kalender med historiske bilder og nåtidsbilder fra Arendalsbanen og Treungenbanen ble også laget i år. Salget gikk godt, og foreningen ble tilført viktige inntekter til driften. Vi takker Arendal og Omegns Sparekasse for annonser på kalendersidene. Takk også til ATL Grafisk AS for godt samarbeid om trykking av kalenderen (og medlemsbladet).

Norsk Jernbanemuseum
Vår nestleder Rune Vindholmen har god og jevnlig kontakt med jernbanemuseet på Hamar. Museets trafikkutøverenhet sørger for å kurse lokførere og ombordpersonale for oss. I forbindelse ny søknad om ATC-fritak på Arendalsbanen, ble det foretatt ny risikoanalyse sammen med trafikkutøverenheten.

Jernbanemuseet er operatør for våre veterantogturer og foretar dermed bestillinger av togruter når vi skal gjennomføre arrangementer.

Medlemmer
Arendalsbanens Venner har 234 medlemmer per 31. desember 2018 (familier regnes som to medlemmer).

Styret vil takke alle som har gjort en innsats for foreningen dette året. Det gjelder både på eiendommen, i vognene, utgivelse av kalender og medlemsblad og ved foreningens arrangementer.

Rise, 28. februar 2019

Styret